Udržitelné hospodaření se živinami a organickou hmotou v návaznosti na dotační požadavky od r. 2023

Registrační číslo projektu: 22/015/0111e/110/000093

 Klír.png

Popis projektu:

Cílem projektu je seznámit zemědělskou veřejnost s vhodnými agrotechnické postupy pro zajištění setrvalého hospodaření se živinami a organickými látkami v půdě, a to i s ohledem na ochranu vody a ovzduší.
V rámci prezentací podat ucelené informace o principech správné výživy rostlin a hnojení, péče o půdní úrodnost a ochrany prostředí a zároveň vše uvést do souvislostí s novými dotačními podmínkami od roku 2023 a zároveň popsat vhodné způsoby plnění těchto požadavků i upozornit na možné chyby či nedostatky.
Výsledkem projektu bude rozšíření znalostí účastníků o obecných principech a vhodných postupech při skladování a používání minerálních, organických a statkových hnojiv a rovněž i dalších hnojivých látek (upravené kaly) a pomocných půdních látek (např. technologické vody). Přehledně, a ve vzájemných souvislostech budou shrnuty aktuální požadavky jednotlivých platných předpisů (legislativa hnojiv, ochrany vody, dotací), týkající se možností nakládání s hnojivy, dalšími hnojivými látkami a pomocnými půdními látkami. Současně budou účastníci seznámeni se způsoby vedení povinných evidencí (skladové karty hnojiv, evidence hnojení a výnosů plodin, elektronická forma evidencí) a s postupy souvisejících výpočtů (produkce statkových hnojiv, výpočet skladovací kapacity, zatížení pastviny, hodnocení limitů, využitelný dusík, přepočty údajů z laboratorních protokolů apod.). Prakticky budou předvedeny i postupy pro zpracování plánů hnojení i výpočty bilance živin a organických látek (pro novou Ekoplatbu).
Očekávaným přínosem pro beneficienty bude lepší orientace v problematice nakládání s hnojivy a dalšími hnojivými látkami v propojení s legislativními a dotačními požadavky, čímž lze předejít zbytečným sankcím i krácení dotací. K praktickému využití obdrží účastníci metodické pomůcky (sborník s komentovaným zněním aktuální legislativy, prezentace v elektronické formě, programy pro bilanci živin a organických látek).

Termíny webinářů, odkazy a další informace naleznete po rozkliknutí v pozvánce zde: Pozvánka

Výukový materiál

Na toto téma se uskuteční 12 online akcí. V pozvánce si vyberte termín, klikněte na odkaz k registraci a poté Vám bude na email zaslán odkaz na konkrétní akci v Microsoft Teams. Harmonogram na tento seminář lze najít i zde: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/