Praktika správy zemědělských pozemků a jiných nemovitostí zemědělským závodem z pohledu právníka

Registrační číslo projektu: 20/011/0111a/163/000037

Praktika správy jaro 22.png

Popis projektu:

Cílem projektu je seznámit účastníky seminářů s klíčovými aspekty vlastnických a užívacích vztahů k nemovitým věcem (zejména k zemědělské půdě), které přinesla právní úprava obsažená v novém občanském zákoníku včetně připomenutí stále probíhající souběžnou aplikaci původní právní úpravy v oblasti užívacích vztahů k nemovitým věcem a jejich vzájemné konsekvence a seznámit je s aktuální praktickou aplikací obou právních úprav.
Projekt je zaměřen na praktické procvičení a prohloubení znalostí a dovedností účastníků (jak samostatně hospodařících rolníků, tak pracovníků právnických osob podnikajících v zemědělství, kteří mají v pracovní náplni správu a užívání nemovitých věcí v oblasti především zemědělské prvovýroby) v oblasti vlastnických a užívacích práv k nemovitým věcem, při vyhotovování listin o právních jednáních (zejména smluv) a jejich uzavírání a při řešení obvyklých situací při vlastnictví a užívání nemovitých věcí při zemědělském podnikání.
Projekt se pak podrobněji než dříve bude věnovat praktické realizaci přípravy právních dokumentů při nabývání, pozbývání či užívání nemovitých věcí. Projekt bude umožňovat účastníkům přímo konzultovat s lektorem konkrétní situace z jejich činnosti a vznášet dotazy k právní úpravě a aktivně tak ovlivňovat detailní průběh seminářů.
V neposlední řadě budou účastníci informováni o aktualitách legislativních prací k přednášenému tématu.
Cílem projektu je tak zvýšit a prohloubit u účastníků seminářů úroveň znalostí, dovedností a praktických poznatků v oblasti vlastnických a užívacích vztahů k nemovitým věcem, a to zejména z pohledu aplikace správné aplikace právní úpravy, vhodné volby smluvního typu uzavírané smlouvy a jejího obsahu, správné realizace práv a povinností ze smluvních vztahů jejich účastníky, řešení kolizních situací jakož i celkové orientace v této oblasti právní úpravy s tím, že znalost této právní problematiky a dovednost řešení obvyklých situací jsou základním předpokladem zlepšení hospodářské výkonnosti zemědělských podnikatelů a v blízké budoucnosti i nedílnou součástí implementace nové zemědělské politiky v rámci České republiky a Evropské unie.

Více informací naleznete v pozvánkách v následujících odkazech:

Termíny seminářů a pozvánky

Na toto téma se uskuteční 11 akcí v 11 krajích ČR. Termíny vypisujeme postupně. Předběžný harmonogram na tento seminář lze najít zde: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/

1. 5. 5. 2022 - Ústecký kraj

2. 6. 5. 2022 - Plzeňský kraj

3. 12. 5. 2022 - Pardubický kraj

4. 13. 5. 2022 - Liberecký kraj

5. 19. 5. 2022 - Olomoucký kraj

6. 20. 5. 2022 - Jihomoravský kraj

7. 25. 5. 2022 - Středočeský kraj

8. 26. 5. 2022 - Moravskoslezský kraj

9. 27. 5. 2022 - Zlínský kraj

10. 2. 6. 2022 - Kraj Vysočina

11. 3. 6. 2022 - Jihočeský kraj