Hnojení a bilancování živin s ohledem na ochranu vody, půdy a dotační a legislativní požadavky

Registrační číslo projektu: 21/012/0111e/110/000042

42 Klír.png

Popis projektu:

Cílem projektu je podat beneficientům ucelené informace o platných legislativních podmínkách (vč. dotačních) v oblasti nakládání s hnojivy, uvést vhodné způsoby plnění těchto požadavků a rovněž upozornit na možné chyby či nedostatky. Projekt rozšíří znalosti účastníků webinářů o obecných principech a vhodných postupech při skladování a používání minerálních, organických a statkových hnojiv a rovněž i dalších hnojivých látek (upravené kaly a sedimenty) a pomocných látek (např. technologické vody). Přehledně, a ve vzájemných souvislostech budou shrnuty aktuální požadavky jednotlivých platných předpisů (legislativa hnojiv, ochrany vody, odpadů, dotací), týkající se nakládání s hnojivy, dalšími hnojivými látkami a pomocnými látkami. Současně budou účastníci seznámeni se způsoby vedení povinných evidencí (skladové karty, evidence hnojení, evidence výnosů plodin, elektronická forma evidencí s výstupem pro odeslání), s postupy souvisejících výpočtů (produkce statkových hnojiv, výpočet skladovací kapacity, hodnocení limitů, využitelný dusík, přepočty údajů z laboratorních protokolů, číselníky plodin a hnojiv apod.). Prakticky budou předvedeny i postupy pro výpočet bilance dusíku, dalších živin a organických látek. Rovněž budou přehledně popsány základní principy správné výživy rostlin a hnojení, s cílem snížení ztrát živin a lepší péče o půdní úrodnost i ochranu prostředí.

Termíny webinářů, odkazy a další informace naleznete po rozkliknutí v pozvánce zde: Pozvánka

Výukový materiál - prezentace  aktualizované části Skladování a používání hnojiv, technologických vod a upravených kalů

Produkce statkových hnojiv, bilance živin a organické hmoty, plány hnojení, …

Videozáznam - https://www.youtube.com/watch?v=AAS9UKHwInY

Na toto téma se uskuteční 10 online akcí. V pozvánce si vyberte termín, klikněte na odkaz k registraci a poté Vám bude na email zaslán odkaz na konkrétní akci v Microsoft Teams. Harmonogram na tento seminář lze najít i zde: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/