Zlepšení hospodářské výkonnosti farem s využitím nástrojů reformované zemědělské politiky EU 2020+

Registrační číslo projektu:18/006/0111a/163/000048

SZP Ulrich.png

Popis projektu:

Cílem projektu je předat účastníkům semináře nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí využitelných při snaze zvyšovat svou hospodářskou výkonnost, případně modernizovat či restrukturalizovat své výrobní kapacity, za současného zajištění multifunkčního charakteru zemědělství, které vedle produkce surovin pro výrobu kvalitních tuzemských potravin (po kterých je stále větší poptávka) a zabezpečení nezávadných krmiv je schopné poskytovat veřejné statky v oblasti ochrany životního prostředí.
K dosažení výše uvedených záměrů významnou měrou přispívá efektivní využívání nástrojů společné zemědělské politiky, která se však bude v nadcházejícím období významně měnit a je tedy nezbytně nutné zajistit podnikatelské sféře v zemědělství up-to-date informace o přípravě nástrojů obou pilířů SZP a jejich předpokládaném nastavení v novém programovém období po roce 2020.
Součástí semináře bude celkový přehled o právním rámci reformované SZP, a to ve vazbě na úroveň zpracování jak na EU úrovni - tzn. hlavní nařízení Rady a EP (případně prováděcích či delegovaných aktů), ale i na úrovni národní legislativy, případně pravidel a metodických pokynů.
Jedním z hlavních témat bude strukturální charakter přímých plateb, které do značné míry dosud předurčovaly úroveň důchodových podpor (společně s některými opatřeními PRV - např. ANC, AEKO, EZ, DŽPZ, atd. - které jsou však oproti přímým platbám kompenzačního charakteru). Vedle struktury PP se semináře rovněž zaměří na základní podmínky způsobilosti pro čerpání dotací z různých "vrstev" přímých plateb.
Součástí seminářů také bude představení portfolia teorieticky možných opatření k implementaci v rámci Programu rozvoje venkova a zároveň pravděpodobný seznam vybraných opatření pro realizaci v rámci ČR. V tomto ohledu bude seminář odrážet úroveň příprav a zpracování programového dokumentu a návazně prezentovat podmínky poskytování podpor II. pilíře.

Více informací naleznete v pozvánkách v následujících odkazech:

Termíny seminářů a pozvánky

Na toto téma se uskuteční 11 akcí v 11 krajích ČR. Termíny vypisujeme postupně. Předběžný harmonogram na tento seminář lze najít zde: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/

1. 3. 2. 2020 - Olomoucký kraj

2. 5. 2. 2020 - Středočeský kraj

3. 11. 2. 2020 - Jihomoravský kraj

4. 13. 2. 2020 - Pardubický kraj

5. 18. 2. 2020 - Zlínský kraj

6. 19. 2. 2020 - Moravskoslezský kraj

7. 25. 2. 2020 - Ústecký kraj

8. 26. 2. 2020 - Jihočeský kraj

9. 27. 2. 2020 - Kraj Vysočina

10. 3. 3. 2020 - Plzeňský kraj

11. 21. 9. 2021 - Liberecký kraj