Hospodaření se živinami, péče o půdní úrodnost a ochrana prostředí, zejména vody před znečištěním

Registrační číslo projektu:18/006/0121e/163/000024 Hospodaření Klír.png

Popis projektu:

Cílem projektu je podat ucelené informace o správném hospodaření se živinami, péči o půdní úrodnost a ochraně prostředí, zejména vody před znečištěním. Současně i popsat vhodné způsoby plnění legislativních požadavků, a rovněž upozornit na případné chyby a nedostatky.
Výsledkem projektu bude rozšíření znalostí účastníků o legislativních povinnostech, obecných principech a vhodných postupech při skladování a používání minerálních, organických a statkových hnojiv a rovněž i dalších hnojivých látek (upravené kaly a sedimenty) a pomocných látek (např. technologické vody). Přehledně a ve vzájemných souvislostech budou shrnuty aktuální požadavky jednotlivých platných předpisů (legislativa hnojiv, ochrany vody, dotací), týkající se nakládání s hnojivy, dalšími hnojivými látkami a pomocnými látkami. Současně budou účastníci seznámeni se způsoby vedení povinných evidencí (skladové karty, evidence hnojení), s postupy souvisejících výpočtů (produkce statkových hnojiv, výpočet skladovací kapacity, zatížení pastviny, bilance živin a organické hmoty, hodnocení limitů, využitelný dusík, přepočty údajů z laboratorních protokolů apod.) a prakticky využitelnými pomůckami (např. aplikace k uložení hnoje na zemědělské půdě, nitrátové směrnici a ochranným pásmům v LPIS).
Očekávaným přínosem pro beneficienty bude lepší orientace v problematice nakládání s hnojivy a dalšími hnojivými látkami. Vzhledem k častému propojení národní legislativy s dotačními předpisy tím lze předejít zbytečným sankcím i krácení dotací. K praktickému využití obdrží účastníci metodické pomůcky (sborník s komentovaným zněním aktuální legislativy, prezentace v elektronické formě, program pro bilanci živin a organické hmoty).

Více informací naleznete v pozvánkách v následujících odkazech:

Termíny seminářů a pozvánky

Na toto téma se uskuteční 11 akcí v 11 krajích ČR. Termíny vypisujeme postupně. Předběžný harmonogram na tento seminář lze najít zde: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/

1. 22. 10. 2019 - Plzeňský kraj

2. 24. 10. 2019 - Kraj Vysočina

3. 29. 10. 2019 - Jihomoravský kraj

4. 31. 10. 2019 - Ústecký kraj

5. 7. 11. 2019 - Zlínský kraj

6. 14. 11. 2019 - Moravskoslezský kraj

7. 26. 11. 2019 - Pardubický kraj

8. 28. 11. 2019 - Jihočeský kraj

9. 11. 2. 2020 - Středočeský kraj

10. 20. 2. 2020 - Olomoucký kraj

11. 9. 3. 2020 - Jihomoravský kraj