Seminář - Požadavky na ochranu půdy, vody a ovzduší v zemědělském podniku

Cílem projektu je zvýšit účastníkům úroveň znalostí o ochraně půdy, vod a ovzduší v zemědělském podniku a podat komplexní a aktuální informace v následujících oblastech:

 • nakládání se závadnými látkami v zemědělském podniku
 • hospodaření ve zranitelných oblastech
 • péče o půdu a její úrodnost (v návaznosti na GAEC 1, 2, 3), tj. zabránění erozi, zachování vhodného obsahu a kvality půdní organické hmoty, zabránění znečištění půdy těžkými kovy a jinými polutanty
 • ochrana ovzduší v zemědělském podniku
 • aktuální změny v legislativě ČR
  - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
  - vyhláška č. 450/2005 Sb., „havarijní vyhláška“
  - nařízení vlády č. 262/2012 Sb. („nitrátová směrnice“)
  - zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech
  - vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv
  - zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
  - vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování...

Cílem projektu je seznámit účastníky s platnou legislativou, jež je i součástí cross compliance. Důraz bude kladen zejména na synchronizace mezi požadavky jednotlivých předpisů a na praktickou proveditelnost v zemědělském podniku. Získané znalosti a dovednosti  povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců a tím i k udržení pracovních míst na venkově.