Seminář - Inovace pěstitelských technologií polních plodin a využití půdoochranných technologií

Cílem projektu je především seznámení odborné veřejnosti (zemědělci aj.) se současným stavem a možnostmi zavádění nových technologií pěstování polních plodin, které snižují ekonomickou náročnost, zkracují časové nároky na jednotlivá agrotechnická opatření a zajištují dosahování vyšších výnosů pěstované produkce. Projekt je zaměřen na nové technologie pěstování nejvýznamnějších plodin, jako jsou obilniny, řepa cukrová, brambory, kukuřice a olejniny s hlavním zřetelem na řepku a slunečnici. Cílem bude seznámení odborné veřejnosti s vhodností pěstování plodin pro jednotlivé půdně klimatické oblasti. Podrobně budou posluchači seznámeni s významem půdoochranných technologií z pohledu pěstitelského, tak i z pohledu ochrany před erozí. Významná pozornost bude věnována technologiím pěstování nových alternativních plodin pro technické, energetické i průmyslové zpracování jako například technologie pěstování kukuřice pro bioplyn, technologie pěstování čiroků i dalších perspektivních plodin.