Ke stažení - profesní témata

Níže je uveden seznam dokumentů ke stažení.
Jedná se o výukové materiály sborníky k tématům,
která na jednotlivých akcích v letech 2013-2014 proběhla.

Profesní témata

Vlastnické a užívací vztahy k půdě jako základ úspěšného zemědělského podnikání - Vlastnické a užívací vztahy k půdě jako základ úspěšného zemědělského podnikání.pdf Aktualizace a rozšíření požadavků podmíněnosti od roku 2013 - Požadavky podmíněnosti.pdf Aktuální požadavky na používání a skladování hnojiv - Hnojiva.pdf Budoucí SZP po roce 2013, prezentace - Budoucí SZP prezentace.ppt Budoucí SZP po roce 2013, sborník - Budoucí SZP sborník.doc Budoucnost zemědělství a konkurenceschopnost 1 - Budoucnost zemědělství 1.doc Budoucnost zemědělství a konkurenceschopnost 2 - Budoucnost zemědělství 2.doc Chov krav BTPM, trvala udržitelné obhospodařování a využívání TTP a ekonomika chovu - Chov krav BTPM.pdf Efektivní využití zemědělských strojů - Efektivní využití zemědělských strojů.zip Eroze půdy a protierozní ochrana půdy - Eroze půdy.pdf Hospodaření na půdě ve vazbě na udržování a zvyšování půdní úrodnosti a ochrana půdy - Hospodaření na půdě.pdf Inovace pěstitelských technologií polních plodin a využití půdoochranných technologií - Sborník polní plodiny.docx Integrovaná ochrana hlavních polních plodin a omezení negativních vlivů pesticidů na živ.pro - sborník integr.ochrana hl.polních plodin.docx Integrované sysrémy regulace plevelů v návaznosti na národní akční plán - Regulace plevelů.pdf Kalkulace vlastních nákladů rozhodujících komodit RV a ŽV - Kalkulace vlastních nákladů.pdf Koncepce českého zemědělství - Koncepce českého zemědělství.pdf Kontrola podmíněnosti Cross Compliance a její rozšíření od roku 2011 - Cross Compliance.pdf Modernizace technologických postupů při pěstování plodin - AGRO.zip Modernizace v chovu dojnic, Belada - Chov dojnic - Belada.ppt Modernizace v chovu dojnic, Doležal - Chov dojnic - Doležal.doc Nové postupy ve výživě rostlin a jejich praktikcé uplatnění v pěstebních technologiích - Nové postupy ve výživě rostlin a jejich praktické uplatnění v pěstebních technologiích.pdf Nové požadavky na hospodaření v zemědělském podniku z hlediska ochrany vody a půdy - Ochrana vody a půdy.pdf Nové požadavky na hospodaření v zemědělském podniku z hlediska zdraví a péče o pohodu hosp.zvířat - Sborník Semerád.docx Ochrana půdy proti degradačním faktorům v zemědělském podniku - Ochrana půdy proti degradačním faktorům.pdf Ochrana životního prostředí a krajiny v zemědělském podniku - Ochrana životního prostředí.pdf Optimální postupy při odchovu telat a mladého skotu - Optimální postupy při odchovu telat a mladého skotu.pdf Pěstební technologie obilovin a ozimé řepky v kontextu nových poznatků výzkumu - Pěstební technologie obilovin a ozimé řepky.pdf Podpora zavádění inovací v zemědělských podnicích v RV-sborník - Sborník_Inovace v RV.docx Podpora zavádění inovací v ŽV - Inovace v ŽV.pdf Požadavky na nakládání se závadnými látkami z hlediska ochrany vod v zemědělském podniku - Závadné látky.docx Požadavky na ochranu půdy,vody a ovzduší v zemědělském podniku-sborník - Sborník voda, půda, ovzduší_141215.pdf Požadavky na provozování potravinářských a krmivářských podniků - Potravinářské a krmivářské podniky.docx Právní normy, bezpečnost a ochrana zdraví při práci v zemědělství - Právní normy BOZP.pdf Právní normy,bezpečnost a ochrana zdraví při práci v zemědělství a lesnictví-sborník - Sborník Gasnárek.docx Přehled ekonomiky a trhů významných komodit ŽV a RV - Trhy významných komodit.doc Problematika odpadů ze zemědělské činnosti, jejich specifikace - Problematika odpadů.pdf Revitalizace českého zemědělství 1 - Revitalizace českého zemědělství 1.ppt Revitalizace českého zemědělství 2 - Revitalizace českého zemědělství 2.ppt Revitalizace českého zemědělství 3 - Revitalizace českého zemědělství 3.ppt Společná zemědělská politika po rocve 2013 a možné dopady do českého zemědělství - Sborník_1.část Humpál.docx Společná zemědělská politika po rocve 2013 a možné dopady do českého zemědělství - Sborník_2.část Foltýn.docx Uplatňování náhrady škody a oceňování její výše způsobené zvěří na zemědělské půdě - Uplatňování náhrady škody.pdf Výstavba bioplynových stanic, příloha - BPS příloha.doc Výstavba bioplynových stanic, sborník - BPS sborník.doc Vývoj rentability komodit - Vývoj rentability komodit.xls Význam a podmínky agroenvironmentálních opatření v novém programovacím období 2014-2020-sborník - Sborník Smrček AEO.docx Význam a podmínky agroenvironmentálních opatření v novém programovacím období 2014-2020-sborník - sborník smrček AEO-nový.zip Zásady správné chovatelské praxe v chovu skotu - Chov skotu 1.pdf Zásady správné chovatelské praxe v chovu skotu - Chov skotu 2.pdf Zefektivnění chovu prasat a skotu prostřednictvím odborného vzdělávání zootechniků - ZOO.zip Zpeněžování zemědělských komodit v ČR a EU, odbytová družstva - Zpeněžování zemědělských komodit.pdf