Seminář - Právní normy, bezpečnost a ochrana zdraví při práci v zemědělství a lesnictví

Přínos navrhovaného projektu je pro zaměstnavatele a zaměstnance mít v dané době a v dané oblasti BOZP v oblasti zemědělství a lesnictví stále aktuální právní podklady pro vyhodnocování např. kategorizace nebezpečí a rizik na pracovištích, jejich odhalování a snižování rizik u jednotlivých pracovních činností, strojů a zařízení, záznamy o úrazech a jejich vyhodnocování, vyhodnocení osobních ochranných pracovních pomůcek a jejich evidenci, a to vše při současném dodržení zákonných požadavků na hospodaření vztahující se k nárokům na přímé finanční platby z dotačních titulů PRV a jiných.

Globální cíl projektu:
dle možností jednoduchým způsobem soustředit právní normy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v oblasti zemědělství a lesnictví

Speciální cíl projektu:
podpořit prosazování BOZP v zemědělství a lesnictví a snížit pracovní úrazy na všech úsecích pracovních činností v oblasti zemědělského a lesního hospodářství

Specifický cíl projektu:
vytvořit jednotný či podobný systém Pravidel průvodce zaměstnavatele pro oblast zemědělství a lesnictví